Vedtekter for Alta Kraftlag SA

Vedtatt den 26.11.2010 – endringer i årsmøte 08.12.2021 og behandlet 2. gang 10.06.2022

§ 1. Lagets firma og forretningskontor
Lagets firma er Alta Kraftlag SA.
Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune.

§2. Lagets formål
Alta Kraftlag er et samvirkeforetak, og i all aktivitet skal samfunnets og medlemmenes langsiktige interesser være det sentrale.
Lagets hovedformål er å sørge for en sikker, økonomisk fordelaktig og rasjonell energiforsyning til lagets medlemmer og kunder ved å:

 • Bygge og drive overførings- og fordelingsnett i konsesjonsområdet.
 • Produsere, kjøpe og selge energi.
 • Ha en klar miljøstrategi.

Laget kan dessuten:

 • Delta i annen virksomhet ved etablering av nye selskaper på andre forretningsområder, eller ved kjøp av aksjer i andre selskaper.
 • Opprette nye forretningsområder i laget. Slike skal ha en naturlig tilknytning til områdene som utgjør lagets hovedformål.

§ 3. Medlemmer m.v.

 • Medlemmer kan være kommuner, andre offentlige etater, bedrifter og enkeltpersoner i konsesjonsområdet, som er kunder av foretak laget eier alene eller sammen med andre foretak, jf. samvirkelova § 1 tredje ledd.
 • Det er en forutsetning for å være medlem at kundeforholdet gjelder løpende levering av varer eller tjenester så som levering av elektrisk strøm, bredbånd eller lignende.
 • Dersom et medlems kundeforhold til laget opphører, slettes medlemskapet automatisk.
 • Medlemmene har ikke noe personlig ansvar for lagets forpliktelser.
 • Hver medlemsandel har pålydende kr. 0,- og er således ikke rentebærende. Det skal holdes et register over medlemmene i foretaket.

§ 4 Disponering av årsoverskudd
Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

§ 5. Lagets organer

Lagets øverste organ er årsmøtet.

Lagets forvaltning hører under styret. Den daglige ledelse forestås av en administrerende direktør.

Laget har videre en kontrollkomité som skal kontrollere lagets virksomhet, og en valgkomité som innstiller på valg til alle lagets organer.

§ 6. Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet

Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Med mindre annet følger av loven eller vedtektene her, er det kun utsendingene som har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtene.

Årsmøtet skal bestå av 14 utsendinger med personlige vararepresentanter. Utsendingene velges av og blant medlemmer i Alta, Loppa og Kvænangen kommuner.

Årsmøtets sammensetting skal være som følger:

 • Alta (10)
 • Kvænangen (2)
 • Loppa (2)

Utsendingene velges på valgkretsmøter som avholdes i hver av kommunene hvert 2. år og slik at halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune velges hver gang. Utsendingene velges for en periode på 4 år.

Av de 10 utsendingene som skal velges i Alta utpeker kommunestyret i Alta kommune 3 utsendinger som velges på første kommunestyremøte etter hvert kommunevalg, og for en periode på 4 år. Tilsvarende utpeker Kvænangen kommune og Loppa kommune på samme måte èn av utsendingene som skal velges i henholdsvis Kvænangen og Loppa. Kommunene har ikke stemmerett ved valg av de øvrige utsendinger til årsmøtet.

Hvert medlem har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som avholdes i den kommune hvor medlemmet har sitt kundeforhold. Medlemmer med kundeforhold i flere av kommunene Alta, Loppa og Kvænangen kan kun delta på valgkretsmøter, stemme over utsendinger og selv stille til valg i én av de kommunene hvor medlemmet har sitt kundeforhold.

Hvis en utsending eller et varamedlem velges til lagets styre, avslutter sitt kundeforhold i kommunen vedkommende er valgt inn fra eller på annen måte faller fra, skal det umiddelbart velges en ny representant av og blant medlemmene fra den kommunen utsendingen eller varamedlemmet var valgt fra.

§ 7. Årsmøter

 1. Det skal avholdes ordinært årsmøte innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles og avgjøres:

  i. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  ii. Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder
  iii. Valg av medlemmer til kontrollkomité
  iv. Valg av medlemmer til valgkomité
  v. Valg av revisor
  vi. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtene

 2. Det skal avholdes minimum ett ekstraordinært årsmøte i året, som skal avholdes i andre halvår.

  Styret plikter ellers å kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av utsendingene eller medlemmene krever det skriftlig for å få tatt opp et klart angitt tema. Styret skal da sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt fram.

 3. Styret skal innkalle utsendingene til årsmøtene med minst 14 dagers varsel. Med samme frist skal innkallingen kunngjøres i en eller flere avis(er) som dekker de tre kommunene Alta, Loppa og Kvænangen.
  I innkallingen skal angis de saker som forelegges til behandling.
  Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal tilsendes utsendingene sammen med innkallingen til det ordinære årsmøtet. I kunngjøringen skal det opplyses om at de nevnte dokumenter kan gjøres tilgjengelig for medlemmer som ber om det på lagets forretningskontor.

 4. Årsmøtet velger fast møteleder og nestleder for 2 år av gangen.

 5. Møteleder sørger for at det føres protokoll over forhandlingene med opplysninger om tid og sted for møtet, om det er lovlig innkalt, hvor mange stemmeberettigede som møter, om de saker som er behandlet og om vedtak og stemmetall i hver sak. Liste over de stemmeberettigede som har møtt skal legges ved protokollen. På hvert møte velges to møtedeltakere til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

 6. Styrets medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder.

 7. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av utsendingene er til stede. Hver utsending har én stemme. Utsendingene kan ikke møte med fullmektig. Årsmøtet avgjør sakene med alminnelig flertall av de stemmeberettigede når ikke annet er sagt i vedtektene eller i lov. Står stemmetallet likt, avgjør møtelederens stemme.

§ 8. Medlemmenes rett til å få saker opp på årsmøter

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtene. Eventuelle saker må meddeles skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme fram minst én uke før årsmøtet skal holdes.

§ 9. Valg av styremedlemmer
Lagets styre skal ha 7 til 9 medlemmer. Inntil tre av styrets medlemmer velges av og blant lagets ansatte ( ansatterepresentanter ), mens de øvrige velges av årsmøtet (de ordinære styremedlemmene). Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Styrets ordinære styremedlemmer/varamedlemmer skal velges slik at det alltid er minst ett styremedlem/varamedlem med kundeforhold i hver av kommunene. Avhengig av det totale antall styremedlemmer velger årsmøtet 2-3 ordinære styremedlemmer det ene året, det neste året 3-4 ordinære styremedlemmer.

Årsmøtet skal velge et like stort antall vararepresentanter som det velges ordinære styremedlemmer. Vararepresentantene er ikke personlige, men representerer etter den rekkefølge de er valgt. Vararepresentantene velges for to år av gangen.
For ansatterepresentantene skal det velges personlige vararepresentanter. Vararepresentantene velges samtidig med ansatterepresentantene for to år av gangen

Velger årsmøtet 5 ordinære styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Velger årsmøtet 6 eller 7 ordinære styremedlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Disse kravene til kjønnsrepresentasjon gjelder tilsvarende for de ordinære styremedlemmenes vararepresentanter.

Årsmøtet velger styreleder og nestleder.

§ 10. Styret

 1. Om ikke styret bestemmer noe annet, har administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og uttale seg i styrets møter.
 2. Møtene ledes av styrelederen eller ved dennes fravær av nestleder. Dersom begge er fraværende, ledes møtet av en ordstyrer valgt blant de frammøtte styremedlemmer.
 3. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig og ellers når administrerende direktør eller 2 av styremedlemmene krever det. I innkallingen skal så vidt mulig nevnes de saker som skal behandles.
 4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
 5. Styret avgjør sakene med vanlig flertall av de frammøtte. Står stemmetallet likt, avgjør møtelederens stemme.
 6. Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemming dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
 7. Det skal føres protokoll for hvert møte. Dissenser kan kreves innført.


§ 11. Styrets myndighet og gjøremål

 1. Styret leder lagets virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke i henhold til lov eller vedtekter særskilt er lagt til årsmøtet. Innenfor sitt myndighetsområde skal styret treffe alle beslutninger som fremmer lagets interesser i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og forskrifter.
 2. Særlige oppgaver for styret:
  i. Sørge for forvaltning av lagets anliggender og sørge for en tilfredsstillende organisasjon av lagets virksomhet i samråd med administrerende direktør.
  ii. Styret ansetter og avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønn.
  iii. Salg av fast eiendom.
  iv. Forberede og gi innstilling til vedtak i saker som legges fram for årsmøtet, herunder gi innstilling på honorarer til lagets tillitsvalgte.
  v. Sørge for at årsberetning og regnskap med revisors rapport blir forelagt det ordinære årsmøtet.
  vi. Innkalle utsendingene til ekstraordinært årsmøte dersom styret, revisor eller mer enn ti prosent av utsendingene eller av medlemmene forlanger dette.
  vii. Etter hvert styremøte sendes utskrift av styreprotokollen til revisor, styrets medlemmer og årsmøteleder. Utskrift av styreprotokoll skal også sendes til varamedlemmer som var til stede på styremøtet det refereres fra.

§12. Signatur

Lagets signatur innehas av styrets leder eller nestleder og et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

§ 13. Habilitet

 

Et styremedlem i laget må ikke være med i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha en klar personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

Som nærstående menes her:
i. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;
ii. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;
iii. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i punkt i;
iv. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i punkt ii;
v. foretak der vedkommende selv eller noen som er nevnt i punkt i til iv, har slik bestemmende innflytelse som beskrevet i samvirkeloven.
Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

§ 14. Kontrollkomité

 

Årsmøtet skal velge en kontrollkomité bestående av 3 personer, hvorav minst 2 er utsendinger. Kontrollkomitéens medlemmer velges for en periode på 2 år. Styremedlemmer, daglig leder og revisor kan ikke være medlem av kontrollkomitéen.
Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med lagets virksomhet og påse at laget følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak i lagets besluttende organer. Kontrollkomitéen kan ta opp alle forhold i laget til behandling.
Kontrollkomitéen kan til enhver tid kreve seg forelagt lagets protokoller og dokumenter, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komitéen mener er nødvendige for at den skal kunne utøve sitt verv.


§ 15. Valgkomité


Årsmøtet skal velge en valgkomité bestående av 5 utsendinger, alle valgkretser skal være representert. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på 2 år.
På valgkretsmøtene legger valgkomiteen frem forslag på utsendinger, samt kandidater til styre, kontrollkomité og ny valgkomité for årsmøtet. Valgkomitéen skal påse at sammensetningen av utsendingene, styret, kontrollkomitéen og valgkomitéen til en hver tid tilfredsstiller vedtektenes og lovens krav.

 

§16. Endring av vedtektene

 

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.
En vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og vedtatt av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte årsmøter.
Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må være forelagt samtlige tilsluttede kommune minst tre måneder før behandling i årsmøtet og fått tilslutning fra et flertall av disse.

 

§ 17. Oppløsning av laget

 

Forslag om oppløsning av laget må være forelagt og vedtatt av årsmøtet med minst 4/5 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende etter vedtektene pålagte årsmøter. Dersom laget skal oppløses som følge av lov eller forskrift, gjelder det likevel ikke noe krav om to påfølgende årsmøter.

Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

Loading...