Organisasjon

Alta Kraftlag er et samvirkeforetak, og i all aktivitet skal samfunnets og medlemmenes langsiktige interesser være det sentrale. Lagets hovedformål er å sørge for en sikker, økonomisk fordelaktig og rasjonell energiforsyning til lagets medlemmer og kunder. Medlemmer kan være kommuner, andre offentlige etater, bedrifter og enkeltpersoner i konsesjonsområdet, som er kunder av laget.

Vi har følgende organisering:
Årsmøtet

Årsmøtet er kraftlagets øverste styringsorgan og består av 14 representanter valgt fra de tre valgkretsene Kvænangen, Loppa og Alta. Av disse er en valgt av Kvænangen Kommune, en av Loppa Kommune og tre av Alta Kommune. Årsmøtet består også av en medlemsvalgt fra Kvænangen, en fra Loppa, samt syv fra Alta. Representantene til årsmøtet velges for fire år av gangen.

I tillegg til valg av styremedlemmer, velger også Årsmøtet en kontrollkomite og en valgkomite.

Valgkomite

Valgkomiteen velges av Årsmøtet og har 5 medlemmer. Valgkomiteen legger fram forslag på kandidater til Årsmøtet, Styret og Konrollkomite.

Kontrollkomite

Kontrollkomiteen velges av Årsmøtet og har 3 medlemmer. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med lagets virksomhet og påse at laget følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak i lagets besluttende organer. Kontrollkomitéen kan ta opp alle forhold i laget til behandling.

Styret

Laget forvaltning hører under styret. Styret er valgt av Årsmøtet. Styret består i dag av:

Odd Arne Rasmussen – styreleder

Monika Olsen – nestleder

Jan-Arne Jakobsen

Marianne Nielsen Gschib

Tor Erland Nilsen

Kåre Finjord (ansattevalgt)

Wenke Bellika Nikolaisen (ansattevalgt)

Ansattevalgte styremedlemmer og styremedlemmer fra Loppa og Kvænangen har personlige varamedlemmer. Styremedlemmene fra Alta har ikke personlige varamedlemmer, her møter varamedlemmer i den rekkefølgen de er valgt.

Loading...