Alta Kraftlag SA

Energikonsernet Alta Kraftlag SA driver med sine heleide datterselskaper AKSA Hjem, AKSA El, AKSA Vann og Alut kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett i vårt forsyningsområde. Vi er et samvirkeforetak eid av våre kunder i Alta, Loppa og Kvænangen. Vi har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

AKSA Hjem AS
org.nr 925 336 645
AKSA El AS
org.nr 925 332 046
AKSA Vann AS
org.nr 825 336 672
Alut AS
org.nr 925 336 637